Преференциално паркиране на ППС, превозващи лица с увреждания 

На паркингите общинска собственост и на улиците определени за паркиране задължително се осигуряват места за преференциално паркиране на ППС, управлявани или превозващи лица с увреждания.

На територията на община Кърджали в зоните с платено почасово паркиране и паркинги се осигуряват определен брой фиксирани и обозначени места за паркиране на ППС, управлявани или превозващи лица с увреждания, както следва: до 50 паркоместа – 2 места за инвалиди, над 50 паркоместа – не по-малко от 3 места за инвалиди.

Местата за паркиране трабва да са с възможно най-добър достъп от входовете и подходите към тях и се обозначават с пътен знак Д 21 ”Място за паркиране на ППС, обслужващи хора с увреждания” и с плътна пътна маркировка с изобразен международен символ “За достъпност за хора с увреждания”.

Условията и реда за издаване на карти за преференциално паркиране на ППС, управлявани или превозващи лица с увреждания в зоните с платено почасово паркиране – “Синя зона” са регламентирани в Наредбата за престой и паркиране на ППС, управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на община Кърджали.

При  недостиг на паркоместа за преференциално паркиране, паркирането се извършва в зоните за почасово платено паркиране - Синя зона.

Не се допуска преотстъпване на пропуска на друго лице и/или ППС.

Не се допуска  паркиране с карти за преференциално паркиране   на ППС,  управлявани или превозващи лица с увреждания на паркоместа, обозначени с пътен знак Д 21 ”Място за паркиране на ППС, обслужващи хора с увреждания” и с плътна пътна маркировка с изобразен международен символ “За достъпност за хора с увреждания” повече от 3 часа.