Общинско предприятие „Паркинги, гаражи и зони за паркиране“ е създадено с Решение № 191 от 28.09.2017г. на Общински съвет - Кърджали. Предприятието администрира дейностите по управление, поддържане и търговска екплоатация на платената зона за паркиране в гр. Кърджали.

Предприятието има за предмет следните дейности:

Управление, поддържане и търговска експлоатация на платената зона за паркиране, управление и организация на дейността по принудително блокиране и отстраняване на неправилно паркирани автомобили на територията на Община Кърджали;
Изграждане и поддържане на инфраструктурата на определените за паркиране места, преградни съоръжения (входно-изходни бариери, ограждения, кабинки и др.), информационни табели, насочено осветление, маркировка;
Експлоатиране и поддържане на паркингите, гаражите и зоните за платено паркиране- общинска собственост;
Организиране, контролиране на внедряването и поддръжката на съвременни системи за таксуване, свързани с подобряване обслужването и ефективността при паркиране на МПС в т.ч. чрез SMS паркиране и паркинг автомати. Директорът на Общинското предприятие може да сключва договори за продажба на талони за паркиране с физически и юридически лица, собственици на търговски обекти;
Координиране и контролиране на внедряването и поддръжката на вертикалната и хоризонтална пътна маркировка и други необходими знакови средства за ефективната организация на паркиране в паркингите и зоните за паркиране;
Координиране и контролиране поддържането на чистотата и реда в паркингите, гаражите и зоните за платено паркиране;
Участва в подготовката и/или подготвя и внася предложения за подобряване на условията, организацията и възможностите за паркиране в Община Кърджали;
Поддържа постоянна връзка и координация с държавните органи, общинските структури и други звена, имащи отношение към паркиранто на ППС в общината;
Организира и осъществява блокиране на колелата на неправилно паркирани автомобили с технически средства/скоби/ за принудително задържане и на автомобили, чиито водачи не са заплатили таксата за платено паркиране;
Осъществява принудително отстраняване на неправилно паркирани автомобили със специализирано превозно средство до определени за целта места;
Организира таксуването на водачите за поставянето и отстраняването на скобите по цени, определени от Общински съвет Кърджали;
Контролира и санкционира нарушителите по реда на Наредбата за организация на транспортната дейностост и безопасността на движението на територията на Община Кърджали, чрез налагане на глоби с фиш;
Издава разрешение за ползване на служебни паркоместа и поддържа регистър на същите;
Издава пропуски/стикери/ за платено преференциално паркиране на МПС по постоянен или настоящ адрес на собствениците им, и на живущите в обхвата на „синя зона”, и поддържа регистър на същите;
Контролира паркирането на МПС , превозващи хора с трайно намалена работоспособност- над 70% и над 50 % загубена трудоспособност, поради заболявания на опорно-двигателния апарат, които могат да паркират в ИСиня зона” без заплащане на обозначените места за инвалиди, с поставена отвътре, на предното стъкло, карта за паркиране, издадена от кмета на Община Кърджали;
Стопанисва и управлява покритите и открити паркинги на общината, предоставени за управление на Общинското предприятие, организира и осъществява дейности за отдаване под наем, съгласно нормативната уредба;
Стопанисва и управлява транспортни и развлекателни съоръжения – общинска собственост;
Осъществява и други стопански дейности възложени от кмета на общината;

Предмета на дейност на Общинското предприятие може да се разширява с решение на Общински съвет;