Платено почасово паркиранеРежим на почасово платено паркиране - синя зона се въвежда на улици, булеварди, площади и паркинги – публична общинска собственост, на леки и лекотоварни автомобили с максимално допустима маса до 2.5 тона и на автобуси и микробуси с до 12 пътнически места.

Обхватът и местоположението на зоните за платено почасово паркиране се определят, съгласно схема, приета от Общинския съвет Кърджали.

Изменение и допълнение на списъка на улици, булеварди, площади и паркинги общинска собственост, на които е въведен режим за почасово платено паркиране, обхватът на зоните, както и продължителността им на действие се извършват с решение на общински съвет по предложение на Кмета на община Кърджали.

Режимът на платено почасово паркиране е валиден в дните от понеделник до петък, включително от 08.30 ч. до 17.30 ч. и в събота от 08.30 ч. до 13.30 ч.

Времето за платено паркиране в зоните е до три часа, като това се обозначава с указателни табели на всяка една от зоните за платено паркиране в “Синя зона”. В указателните табели се посочват условията за паркиране, размера на таксата, начина на заплащане и  принудителните мерки при нарушение.

Цялостната организация за въвеждането на почасово платено паркиране и контрола се осъществява от ОП „Паркинги и гаражи и зони за паркиране”.

В случаите на провеждане на заявени по съответния ред мероприятия от частен или обществен характер, кмета на община Кърджали може да ограничава със своя заповед временно, частично или цялостно участъци от зоните за почасово платено паркиране.

Началото и края на действие на зоните на паркиране в режим на почасово платено паркиране се сигнализират с пътни знаци и табели, чрез които на водачите на ППС се указват условията за паркиране, като могат да се оборудват с камери за видео наблюдение и да се обозначат хоризонтално с пътна маркировка.

Таксата за паркиране в зоните за платено почасово паркиране е 1/един/ лев с вкл. ДДС за един час престой и се заплаща предварително.

Всички такси, разноски и глоби за платено паркиране се събират от ОП“ Паркинги, гаражи и зони за паркиране”.