УВЕДОМЛЕНИЕУВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

В изпълнение на  Наредбата за организация на транспортната дейност и безопасността на движението на територията на община Кърджали и като орган, на който е възложен контролът, ОП“ Паркинги, гаражи и зони за паркиране“ гр. Кърджали (чл. 16, т.22)

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ

  1. Започна процедура по изпълнение на чл. 16, т.6.- Местодомуването на автобуси над 10 пътнико места, товарни автомобили над 3.5 тона, трактори, ремаркета и др. самоходни машини в границите на града, освен в собствени или наети гаражни площи. За целта служители на община Кърджали поставят покани за преместване на всички МПС, които са упоменати. Приканваме собствениците да изпълнят предписанията в упоменатите срокове, за да не се налага да бъдат санкционирани.При неспазване на посочения срок на собственика ще бъде наложена глоба в размер от 50 до 200лв.

 

  1. Започна процедура по изпълнение на чл.16, т. 9. -Ограждането на паркоместа и монтиране на гаражни клетки  и приспособления за паркиране на МПС по улици, тротоари, зелени площи и междублокови пространства.Всички притежатели на посочените в наредбата гаражни клетки и други приспособление се поканват да ги премахнат доброволно или веднага след получаване на покана за преместване.При неспазване на посочения срок на собственика ще бъде наложена глоба в размер от 50 до 200лв.

3. В изпълнение на  Чл. 26./1/ Служители на общинска администрация – Кърджали, осъществяващи контролна дейност установяват излезли от употреба МПС, домуващи в нарушение на забраната на настоящата наредба, като:

1. издирва съвместно с органите на полицията техните собственици.

2. издава предписания на собствениците им за преместване на излезлите от употреба МПС в частни имоти или в лицензирани центрове на събиране, съхранение и третиране на отпадъци в срок от тридесет дни от датата на връчването на предписанието.

/2/ В случай, че собственикът на излязлото от употреба МПС не може да бъде установен, същият се счита за уведомен, като предписанието под формата на стикер се залепва на видно място на превозното средство.

          /3/ При неизпълнение на предписанието по ал.1, т.2, служителите от контролното звено на общината съставят констативен протокол и налагат глоба на собственика  на излязлото от употреба МПС.

Извършена е инспекция и опис всички автомобили, които са снети от движение. Излязло от употреба МПС е следното: съгласно § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците „Излязло от употреба МПС „ е отпадък, в това число:

            а) моторно превозно средство с прекратена регистрация за което има изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл.18а, ал.2, т.1 от Наредба № І–45 от 2000г.;

            б) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед, съгласно чл.32д от Наредба № І–45 от 2000г. или съгласно чл.38 от Наредба Н-32 от 2011г. за повече от две години от определената му дата за следващ период за проверка на техническата му изправност в случай, че то се намира върху държавна или общинска собственост.;

            в) изоставено регистрирано МПС.;

При неспазване на посочения срок на собственика на ИУМПС ще бъде наложена глоба в размер от 50 до 100лв.

 Уведомяваме всички собственици на ИУМПС, че след изтичане на законоустановените срокове по процедура, автомобилите ще бъдат принудително преместени и отнети от собствениците по служебен ред.‹ Назад