ОБЯВАВ изпълнение на дейностите по третиране и оползотворяване на излезлите от употреба автомобили съгласно Закона за управление на отпадъците и НАРЕДБА за излезлите от употреба моторни превозни средства на МРРБ, Община Кърджали търси организация по оползотворяване и рециклиране на излезлите от употреба МПС за ефективното управление на разпространените отпадъци и за допринасяне за дългосрочно и успешно опазване на околната среда.

Организацията  по оползотворяване и рециклиране на излезлите от употреба МПС следва да изпълнява дейностите по оползотворяване и рециклиране съгласно изискванията на действащото българско законодателство.

Кандидатите следва да отговарят на изискванията към събиране, транспортирането и третирането на ИУМПС съгласно глава пета от НАРЕДБА за излезлите от употреба моторни превозни средства на МРРБ, Приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г., в сила от 25.01.2013 г.

Необходими документи:

- заявление - по образец;

- Разрешение от МРРБ за извършване на дейност по оползотворяване на излезли от употреба автомобили

Мястото и срок, в който да бъдат подадени документите:  срок до 17:00 часа на 08.03.2024 г., на адрес: ул. Капитан Петко Войвода №1 – сгрдата на ОП „Паркинги, гаражи и зони за паркиране“ необходимите документи се подават в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписват данните на организацията.

Договор ще бъде сключен с организация, предложила най-кратък срок за преместване на ИУМПС, като предложеният срок не трябва да бъде по-дълъг от 3 календарни дни.

 За всяко постъпило заявление се издава входящ номер на подателя му, датата и часът на приемането му.

 

Лице за контакт:

Шенай Мехмедали – Директор на ОП „Паркинги, гаражи и зони за паркиране“

тел.: +359 876642700


ПРИЛОЖЕНИE:
ЗАЯВЛЕНИЕ‹ Назад