Ето какво се случва с Вашият автомобил, ако тръгнете с поставена скоба, мислейки си че тя ще падне самаЕто какво се случва с Вашият автомобил, ако тръгнете с поставена скоба, мислейки си че тя ще падне сама

За да не повредите автомобила си и скобата, която е общинска собственост, молим обадете се на телефона, който е изписан.
Нарушителите носят отговорност по Чл.53 от НОТДБДТОК:
ал.6 /Нова – Решение №113/31.05.2022 г. на ОбС-Кърджали/ Забранява се повреждането на техническо средство /скоба/ и/или освобождаването му от други лица, освен от служителите на ОП“ Паркинги, гаражи и зони за паркиране”.
ал. 7 /Нова – Решение №113/31.05.2022 г. на ОбС-Кърджали/ При повреждане на техническото средство /скоба/, преди освобождаването на ППС от упълномощените за това лица, отговорност носи собственикът на принудително задържаното ППС.
ал.8 /Нова – Решение №113/31.05.2022 г. на ОбС-Кърджали/ За нарушения по ал. 6 и ал. 7, служителите на ОП“ Паркинги, гаражи и зони за паркиране“ съставят констативен протокол, придружен със снимков материал. Протоколът се предава на служител на общинска администрация гр. Кърджали, извършващ контролна дейност.‹ Назад